Je združenie duchovne zjednotených veriacich, ktorí uctievajú blahoslavenú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, Cirkev a svet potrebné milosti a snažia sa o neustály pokrok v kresťanskej dokonalosti.

Cieľom Ružencového bratstva (ďalej RB) je spása duší a šírenie úcty k Ružencovej Panne Márii prostredníctvom modlitby posvätného ruženca, ktoré udelil reholi Kazateľov (dominikánov) pápež sv. Pius V. dňa 17. septembra 1569 bulou Consueverunt Romani Pontifices. Okrem toho z moci svojho úradu na večné časy poveril bratov dominikánov, aby rozširovali modlitbu posvätného ruženca v celej latinskej Cirkvi.

ruzencove bratstvo belusaČlenstvo v Ružencovom bratstve

 • pokrstený katolík, ktorý má minimálne deväť rokov, ktorý sa slobodne rozhodne vziať na seba práva a povinnosti člena RB.
 • každý člen si môže slobodne vybrať jednu z troch foriem členstva, tzn. byť členom Svätého, Živého alebo Večného ruženca.
 • záväzky si plní každý sám za seba, ktoré ho síce neviažu pod hriechom, ale má sa usilovať o to, aby nevznikol hriech z nedbanlivosti či z pohŕdania duchovnými dobrami – nemôže tieto záväzky za neho plniť iná osoba (napr. nemôže sa desiatok modliť matka aj za seba, aj za svojho syna či dcéru).
 • ak členovi (napr. Živého ruženca) už nevyhovuje táto forma modlitby, môže si zvoliť inú (napr. Svätý alebo Večný), ktorú momentálne bude plniť zodpovedne (napr. počas pobytu v zahraničí, matky s malými deťmi, pripútaní na lôžko…).
 • vstupom do RB člen obdrží od horliteľa Preukaz člena RB podľa formy modlitby posvätného ruženca, ktorú si člen zvolil.
 • členstvo v RB nie je podmienené finančným príspevkom, avšak ktorýkoľvek člen RB môže formou milodaru prispievať do pokladne RB.
 • členstvo zaniká: smrťou člena, vystúpením, vylúčením.
 • člena je možné z RB vylúčiť:
  • Ak dáva pohoršenie – tzn. byť pre niekoho príležitosťou poklesku v morálnej alebo náboženskej oblasti (napr. vzťah slobodných ľudí žijúcich spolu bez sviatostného manželstva.)
  • Ak sa člen Živého ruženca 3x za sebou bez vážneho dôvodu, teda z nedbanlivosti nezúčastní povinného spoločného stretnutia na modlitbe členov Živého ruženca v prvú nedeľu v mesiaci a odmietol návrh horliteľa RB, aby si zvolil inú formu modlitby posv. ruženca (Svätý alebo Večný), v ktorých nie je povinnosť mesačného stretnutia.

Apoštolát Ružencového bratstva

 • k apoštolátu členov patria: skutky duchovného a telesného milosrdenstva (návšteva chorých, podporovanie sociálne slabých rodín a pod.), podporovanie ružencového apoštolátu medzi deťmi a mládežou vo svojich rodinách a na pracoviskách.
 • členovia RB majú byť nápomocní vo farnosti (napr. zabezpečenie modlitby posvätného ruženca, upratovaním a výzdobou kostola, organizovaním pútí, distribúciou časopisov, spoločnými kultúrnymi podujatiami, prednáškami a pod.).

Stanovy Ružencového bratstva

Členovia RB sa riadia Stanovami Ružencového bratstva na Slovensku. Riadni členovia RB sú členmi dominikánskej rodiny a majú účasť na všetkých dobrách, milostiach a prísľuboch Panny Márie daných tejto reholi.

Výsady a prísľuby Ružencového bratstva

 • osobitná ochrana Ružencovej Panny Márie,
 • spoluúčasť na modlitbe posvätného ruženca všetkých členov RB na celom svete a spolupodiel na duchovných plodoch aj po smrti,
 • spoluúčasť na dobrých skutkoch všetkých členov RB,
 • spoluúčasť na duchovných dobrách, modlitbách, svätých omšiach a plodoch apoštolátu členov rehole dominikánov,
 • spoluúčasť na úplných alebo čiastočných milostiach,
 • každý mesiac provinčný promótor slúži svätú omšu za živých a zosnulých členov Ružencových bratstiev na Slovensku,
 • všetci veriaci, ktorí sa pomodlia posvätný ruženec, môžu za obvyklých podmienok získať čiastočné alebo úplné odpustky.

Okrem toho môžu členovia RB na základe dekrétu Posvätnej Apoštolskej Penitenciárie z 11. januára 1969 za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky v nasledujúcich dňoch:

 • Deň vstupu do Ružencového bratstva
 • Veľká Noc
 • Obetovanie Pána – 2. februára
 • Zvestovanie Pána – 25. marca
 • Nanebovzatie Panny Márie – 15. augusta
 • Ružencová Panna Mária – 7. októbra
 • Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. decembra
 • Narodenie Pána – 25. decembra

Spoločenstvá Živého, Svätého a Večného ruženca

Šírenie a oživenie modlitby posvätného ruženca v dominikánskom duchu uskutočňujú mnohí veriaci, ktorí sú formovaní dominikánskou mariánskou spiritualitou a zaväzujú sa modliť a šíriť modlitbu posvätného ruženca. Sú súčasťou tzv. dominikánskeho ružencového hnutia, a tvoria ho viaceré ružencové spoločenstvá. Medzi najznámejšie patria spoločenstvá Živého, Svätého a Večného ruženca.

Ružencové bratstvo v Beluši

V Beluši založené Ružencové bratstvo 7. 10. 1930 RD. Štefanom Fridrichovským, počet členov bol 1356. Reorganizacia ružencového bratstva bola 2. 5. 2009 promótorom Šimonom Tyrolom, OP, za vtedajšieho spravcu farnosti Mgr. Mareka Kotlárika.

Počet ruží je nasledovný:

 • Beluša – 10 ruží žien a 2 ruže mužov,
 • Hloža – 4 ruže žien a 1 ruža mužov,
 • Podhorie – 1 ruža žien,
 • Bel. Slatiny – 1 ruža žien.

Spolu je 380 členov. Stretávajú sa každú prvú nedeľu v mesiaci vo farskom kostole sv. Alžbety Uhorskej o 14:00 hod.

listina-ruzencoveho-bratstva