krstKrst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní.

Aby sa dieťa pokrstilo, vyžaduje sa:

  1. aby rodičia (aspoň jeden z nich alebo kto ich zákonne zastupuje) súhlasili;
  2. aby bola opodstatnená nádej, že bude vychovávané v katolíckom náboženstve. Ak taká nádej úplne chýba, má sa krst podľa predpisov partikulárneho práva odložiť, pričom sa rodičom vysvetlí dôvod (Kán. 868 – § 1).

Krst sú povinní prísť zahlásiť rodičia dieťaťa osobne (aspoň jeden rodič) na farský úrad. Potrebné je so sebou priniesť sobášny list, rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.

Krstná náuka sa koná zvyčajne 2. a 4. piatok v mesiaci. Krsty sú vždy na druhý deň (v sobotu) o 8:00.

Zúčastniť sa na krstnej náuke sú povinní rodičia dieťaťa a krstní rodičia.

Krstným rodičom môže byť iba ten:

  • kto prijal sviatosť eucharistie a birmovania
  • kto dovŕšil 16. rok života
  • kresťan katolík žijúci praktickým kresťanským životom
  • slobodný alebo manželia, ktorí majú cirkevný sobáš (pravidelná účasť na nedeľných bohoslužbách, sviatostiach)
  • krstnými rodičmi nemôžu byť tí, ktorí žijú spolu bez uzavretia sviatostného manželstva v kostole.

Po krste viaže rodičov povinnosť, a to z vďačnosti voči Bohu i z vernosti voči úlohe, ktorú na seba vzali, viesť dieťa k poznaniu Boha, ktorého adoptívnym dieťaťom sa stalo. Tak isto majú dieťa pripravovať na birmovanie a sväté prijímanie.

Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. (Gal 3,27)