sviatost-manzelstvaJežiš pozdvihol manželstvo na sviatosť v Káne Galilejskej (kde premenil vodu na víno), kde svojou prítomnosťou pomazal a posvätil manželstvo. Preto sviatosť manželstva je vlastne prítomnosť Ježiša v udalostiach, ktoré manželia prežívajú. Je to prítomnosť, ktorá manželov posväcuje.

Snúbenci prídu zahlásiť prijatie sviatosti manželstva minimálne 3 mesiace pred termínom sobáša.

Na matrike si vyžiadajú tlačivo Žiadosť o uzavretie manželstva. K jeho vypísaniu je potrebné doniesť rodné listy a občianske preukazy. Ak ani jeden so snúbencov nemá trvalý pobyt vo farnosti, je potrebné, aby si vyžiadal aspoň jeden z nich od správcu farnosti, kde má trvalý pobyt, povolenie (licenciu) k sobášu.

Predmanželské náuky sa naplánujú podľa osobnej dohody s kňazom.

Kurzy prípravy na manželstvo sú vedené tímom, v ktorom je minimálne manželský pár, kňaz a odborníci. Tento tím je na celom kurze prítomný, čo napomáha vytvárať vzťah dôvery medzi jeho členmi a snúbencami.

Kurzy sú zaradené do obdobia blízkej prípravy – to je obdobie známosti, keď sa počiatočná zamilovanosť mení na hlbší vzťah s vážnymi úmyslami do budúcnosti, ktorá sa ešte nemusí spájať s presným termínom uzavretia manželstva – čiže približne rok aj viac pred sobášom. Teda ide tu o snahu obohatiť čas známosti, pretože budúcnosť manželstva najviac závisí od toho, ako snúbenci využíjú čas známosti.

Snúbenci môžu tento kurz absolvovať s dostatočným predstihom pred sobášom, bez tlaku predsobášneho zhonu. V platnosti zostáva požiadavka nahlásenia sobáša a začiatku prípravy minimálne 3 mesiace pred sobášom, túto požiadavku treba nutne dodržiavať; je však zrejmé, že sa veľmi odporúča prípravu robiť už oveľa skôr.

Viac o týchto kurzoch môžeme nájsť na webovej stránke domanzelstva.sk, kde sú aj termíny ich konania na rozličných miestach (pre kurzy v Nimnici sa kontaktujte cez e-mail: misionari@stonline.sk;  telefón: 0918 064 029; web: saletinirozkvet.webnode.sk).

Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom. (Gn 2,24)