(Pohreb nie je sviatosť, ale svätenina. Na stránke je medzi sviatosťami preto, lebo väčšina ľudí práve na tomto mieste môže hľadať informácie k pohrebu.)

Kresťanský pohreb je liturgickým slávením Cirkvi. Zosnulý bol tu na zemi jej členom a pokiaľ nedal za života najavo opačný postoj a pokiaľ si to želajú pozostalí, má právo na cirkevný pohreb.

Služba Cirkvi tu má za cieľ jednak vyjadriť účinné spoločenstvo so zosnulým a jednak umožniť na ňom účasť spoločenstvu zídenému na pohrebe a ohlasovať mu večný život.

Ak v rodine nastane úmrtie, najprv je potrebné navštíviť matriku. S potvrdeným listom o prehliadke zosnulého od lekára a aj od obecného úradu (matriky) je potrebné prísť na faru, kde sa dohodneme na termíne pohrebných obradov a prípadne aj svätej omše. S termínom je potrebné následne oboznámiť pohrebnú službu.

Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň. (Jn 6,40)